Više različitih vrsta poreza u Hrvatskoj

Porezi u Hrvatskoj su obvezna davanja koja država uzima od osoba ili poduzeća bez izravne i trenutačne protuusluge kako bi prikupljenim novcem financirala javne rashode. Javni rashodi podrazumijevaju javne usluge poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, javne sigurnosti, brige za starije i siromašne članove društva i slično. 

Ono što je važno znati kada je riječ o porezima je to da su to obvezna davanja za koja ne postoji trenutačna izravna protuusluga države prema pojedincu ili poduzeću, odnosno fizičkoj ili pravnoj osobi.

Podjela poreza u Hrvatskoj i hrvatski porezni sustav

Općenito gledano, porezi u Hrvatskoj se mogu dijeliti na više načina i to prema vrsti porezne osnovice (porez na dohodak ili potrošnju), razini državne vlasti kojoj pripada porezni prihod (državni ili županijski porezi) te kategorijama koje najviše opterećuju stanovnika (progresivni ili regresivni porezi). Hrvatski porezni sustav utemeljen je pak na nizu izravnih i neizravnih poreza pa se mogu razlikovati dvije vrste poreza u Hrvatskoj.

Porezi u Hrvatskoj su obvezna davanja koja država uzima od osoba ili poduzeća

Temeljni izravni porezi

U ovu vrstu poreza spadaju porez na dobit, porez na dohodak, prirez porezu na dohodak. Naravno, nisu svi građaji obvezni plaćanja svih ovih vrsta poreza.

Temeljni neizravni porezi

U ovu vrstu poreza u Hrvatskoj spadaju porez na dodanu vrijednost trošarine, porez na promet nekretnina. Ne plaćaju ih svi građani i pravne osobe.

Porez na dobit

Porez na dobit pripada temeljnim izravnim porezima te je Zakonom regulirano da ga moraju plaćati sljedeći dionici poreznog sustava Republike Hrvatske:

  • trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj koja samostalno trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka, prihoda ili drugih gospodarskih koristi obavlja gospodarsku djelatnost 
  • tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika
  • fizička osoba koja utvrđuje dohodak koji je propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati samostalnu djelatnost, a obveže se na plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak
  • fizička osoba iz prethodne točke, ukoliko u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7 500 000 kuna

Porez na dodanu vrijednost

Porezi u Hrvatskoj su brojni te ih ne plaćaju uvijek svi građani, ali onaj koji malo tko može izbjeći je porez na dodanu vrijednost, skraćeno PDV. On se u Hrvatskoj koristi od 1998.g.

Video: Porez na dodatu vrednost

Svaki građanin prilikom kupnje nekog proizvoda ili prilikom plaćanja neke proizvode zapravo plaća i porez na dodanu vrijednost, iako je on već uračunat u cijenu. No, to ne znači da je i obveznik PDV-a.

Članci u istoj kategoriji: